Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mok-brzesko.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-26

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– nie posiada alternatywy w postaci tekstu dla treści nietekstowych

– strona nie jest dostosowana do kontroli klawiaturą

– nie spełnia kolejności fokusu

– brak możliwości użycia skrótów klawiaturowych

Powodem wyłączenia jest przestarzała wersja motywu, a jego aktualizacja wymagałaby gruntownego przebudowania strony internetowej. Nowa wersja witryny jest w trakcie przygotowania.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-28

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Kucia.
 • E-mail: kultura@mok-brzesko.pl
 • Telefon: +48 14 68 49 660

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Procedura wnioskowo-skargowa

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Brzesku
 • Adres: ul. Bartosza Głowackiego 51, 32-800 Brzesko
 • E-mail: umbrzesko@brzesko.pl
 • Telefon: +48 14 68 63 100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Brzesku (siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury):

 • toaleta na parterze oraz II piętrze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście do budynku posiada podjazd dla wózków,
 • budynek wyposażony w windę,        
 • osoby niesłyszące i głuchonieme nie mają możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • w budynku zamontowana jest jedna pętla indukcyjna (portiernia),           
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu z psem asystującym.

Miejski Ośrodek Kultury posiada 3 filie (świetlice wiejskie):

 • ul. Krakowska 98 (Filia Jadowniki)
 • ul. Kościelna 1 (Filia Mokrzyska)
 • ul. Kasztelana Spytka 89 (Filia Poręba Spytkowska)

Wejścia do budynków w Mokrzyskach i Porębie Spytkowskiej nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo, posiadają bariery architektoniczne w postaci schodów. W Porębie Spytkowskiej brakuje podjazdów, wind oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Filia w Mokrzyskach posiada przystosowane toalety, zaś Filia w Jadownikach posiada przystosowany podjazd oraz toalety.

Powrót na górę
Skip to content
Ta strona internetowa jest zobowiązana do zapewnienia dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych. Stale poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.
Stan zgodności