Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mok-brzesko.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-09-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– nie posiada alternatywy w postaci tekstu dla treści nietekstowych

– strona nie jest dostosowana do kontroli klawiaturą

– nie spełnia kolejności fokusu

– brak możliwości użycia skrótów klawiaturowych

Powodem wyłączenia jest przestarzała wersja motywu, a jego aktualizacja wymagałaby gruntownego przebudowania strony internetowej. Nowa wersja witryny jest w trakcie przygotowania.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-28

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: 
Małgorzata Kucia
e-mail: kultura@mok-brzesko.pl
tel: 146849660

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie internetowej www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

 • toaleta na parterze oraz II piętrze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście do budynku posiada podjazd dla wózków,
 • budynek wyposażony w windę,        
 • osoby niesłyszące i głuchonieme nie mają możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,           
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu z psem asystującym.

Miejski Ośrodek Kultury posiada 4 filie (świetlice wiejskie):

 • ul. Krakowska 98 (Filia Jadowniki)
 • ul. Sosnowa 18 (Filia Sterkowiec)
 • ul. Kościelna 1 (Filia Mokrzyska)
 • ul. Kasztelana Spytka 89 (Filia Poręba Spytkowska)

W wymienionych powyżej lokalizacjach dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami jest ograniczony:

Wejście do budynku nie jest przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada bariery architektoniczne – schody. Brak podjazdu i windy. Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Powrót na górę
Skip to content
Ta strona internetowa jest zobowiązana do zapewnienia dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych. Stale poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.
Stan zgodności