Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mok-brzesko.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-26

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– nie posiada alternatywy w postaci tekstu dla treści nietekstowych

– strona nie jest dostosowana do kontroli klawiaturą

– nie spełnia kolejności fokusu

– brak możliwości użycia skrótów klawiaturowych

Powodem wyłączenia jest przestarzała wersja motywu, a jego aktualizacja wymagałaby gruntownego przebudowania strony internetowej. Nowa wersja witryny jest w trakcie przygotowania.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-28

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Kucia.
 • E-mail: kultura@mok-brzesko.pl
 • Telefon: +48 146849660

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Procedura wnioskowo-skargowa

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Brzesku
 • Adres: ul. Bartosza Głowackiego 51, 32-800 Brzesko
 • E-mail: umbrzesko@brzesko.pl
 • Telefon: +48 14 6863100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Brzesku (siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury):

 • toaleta na parterze oraz II piętrze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście do budynku posiada podjazd dla wózków,
 • budynek wyposażony w windę,        
 • osoby niesłyszące i głuchonieme nie mają możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • w budynku zamontowana jest jedna pętla indukcyjna (portiernia),           
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu z psem asystującym.

Miejski Ośrodek Kultury posiada 3 filie (świetlice wiejskie):

 • ul. Krakowska 98 (Filia Jadowniki)
 • ul. Kościelna 1 (Filia Mokrzyska)
 • ul. Kasztelana Spytka 89 (Filia Poręba Spytkowska)

W wymienionych powyżej lokalizacjach dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami jest ograniczony:

Wejście do budynku nie jest przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada bariery architektoniczne – schody. Brak podjazdu i windy. Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Powrót na górę
Skip to content
Ta strona internetowa jest zobowiązana do zapewnienia dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych. Stale poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.
Stan zgodności