Profil nabywcy

Profil nabywcy

Do pobrania

Informacja

Nr sprawy: MOK.27.271.1.2018

Dotyczy Przetargu nieograniczonego „Przebudowa budynku – wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z wymianą zużytych konstrukcji dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku”.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z  2017 roku, poz. 1579 z późn zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku informuje;

 1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie całego zadania kwotę 290.500,00 zł (słownie dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100) – brutto.
 2. Do godz. 10:00 złożono 2 oferty.
 3. W terminie oferty złożyły firmy:

Oferta Nr 1.

Szymon Siedlarz – SIMDACH, 33-334 Kamionka Wielka, Bogusza 14,

 • Cena: 349.832,71 (słownie trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 71/100) – brutto.
 • Termin wykonania: 15 listopada 2018.
 • Okres gwarancji: 72 miesiące.
 • Płatność

Oferta Nr 2.

Wacław Jawor – JAWOR – Usługi Remontowo – Budowlane, 32-800 Brzesko,
ul. Solskiego 9,

 • Cena: 405 900,00 zł (słownie czterysta pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).
 • Termin wykonania: 15 listopada 2018.
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy.
 • Płatność przelewem.

Informacja podlega ogłoszeniu na stronie internetowej.

Brzesko, dnia 14 sierpnia  2018 roku.


Dokument informacja


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Powrót na górę
Skip to content
Ta strona internetowa jest zobowiązana do zapewnienia dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych. Stale poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.
Stan zgodności