RODO

RODO

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna – Turniej Szachowy

1. Administratorem danych osobowych podawanych przez uczestnika turnieju/ rodzica/ opiekuna prawnego w karcie zgłoszenia jest Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku z siedzibą w Brzesku, Plac Targowy 10, 32-800 Brzesko, tel.: (14) 68 496 60, e-mail: kultura@mok-brzesko.pl.

2.Inspektorem Ochrony Danych jest Małgorzata Kucia, email: ido@mok-brzesko.pl

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału Pani/Pana w  Turnieju Szachowym.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
a) realizacja zadań statutowych wynikających w szczególności z ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
b) jeżeli została przez Panią/Pana wyrażona zgoda na publikację wizerunku Pani/Pana dziecka w celach
określonych w treści zgody, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w postaci
wizerunku jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
4. Odbiorcy danych osobowych:
Administrator nie będzie przekazywał podanych danych osobowych innym odbiorcom.
5. Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania turnieju, zaś po tym czasie będą archiwizowane
przez okres 25 lat. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby
(wizerunek), dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w treści zgody, lub do momentu wycofania zgody.
6. Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:
a) dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych
w art. 15 i 16 RODO;
b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na zasadach
przewidzianych w art. 17 RODO;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych
w art. 21 RODO;
e) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn – w sytuacji gdy podstawą
przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji
uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył przepisy
RODO.
7. Inne informacje:
Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału Pani/Pana w Turnieju Szachowym.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (wizerunek), podanie
danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Powrót na górę
Skip to content
Ta strona internetowa jest zobowiązana do zapewnienia dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych. Stale poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.
Stan zgodności